Tuovatko Lean Six Sigman menetelmät hyötyjä myös pienille yrityksille?

Leanin ja Six Sigman menetelmät ovat tunnettuja ympäri maailman ja niiden avulla saavutetaan muun muassa parempaa tuottavuutta sekä pienempiä laatukustannuksia. Näitä oppeja käyttävät nykyään lähes kaikki maailman suurimmat ja menestyneimmät yritykset.

Leanin menetelmät keskittyvät tunnistamaan ja eliminoimaan työstä niin sanottuja hukkatekijöitä (=turhaa työtä), Six Sigma taas tarjoaa työkaluja merkittävimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

Näiden oppien katsotaan olevan lähtöisin Toyotalta ja Motorolalta, jotka olivat jo niitä kehittäessään todella isoja yrityksiä. Ja usein käydäänkin keskustelua siitä, että voidaanko samoja menetelmiä käyttämällä saada merkittäviä hyötyjä myös pienissä yrityksissä.

Vastaus on yksinkertainen, kyllä voidaan. Lean Six Sigman käyttöönotto pienissä yrityksissä voi olla jopa helpompaa ja tuloksiakin saadaan usein nopeammin. Seuraavassa on listattuna tärkeimpiä syitä tähän:

 1. Menetelmät ovat helposti skaalattavissa pieneen liiketoimintaan

Useimmat Leanin ja Six Sigman tekniikoista eivät ole mitenkään sidonnaisia esimerkiksi tuotantovolyymeihin tai liikevaihdon määrään. Jotkut tilastolliset analyysit vaativat toki suuria volyymejä, jotta niistä saataisiin luotettavia tuloksia. Mutta näiden analyysien käyttö hyvien tuloksien saavuttamiseksi ei ole kovinkaan usein tarpeellista. Tuloksia parhaiten tuovat keinot ovat usein hyvin yksinkertaisia.

 1. Lean Six Sigman implementointi ei vaadi isoja investointeja

Useimmissa Lean Six Sigma -kehitysprojekteissa ainoa investointi on muutaman henkilön käyttämä aika. Alkuun pääsemiseksi riittää 1-2 avainhenkilön kouluttaminen. Heidän työpanoksestaan tulisi lisäksi pystyä varaamaan noin yhden työpäivän verran viikossa kehitysprojektien vetämiseen. Pienessä yrityksessä (alle 50 henkilöä) ei varsinkaan alussa tarvita täysipäiväistä Lean Six Sigma osaajaa. Kun kehitysprojektit alkavat tuottamaan säästöjä, voidaan vähitellen panostaa lisää myös henkilöstön kouluttamiseen.

 1. Pienissä yrityksissä on vähemmän byrokratiaa

Isoimmat haasteet uusien menetelmien käyttöönotossa ovat usein muutosvastarinta sekä se, että päätösten tekeminen on hidasta. Pienissä yrityksissä on usein totuttu nopeisiin muutoksiin eikä jahkailuun ole usein edes varaa. Tämä helpottaa myös Lean Six Sigman käyttöönottoa ja nopeuttaa myös tulosten saavuttamista. Yksi Leanin periaatteista on nimenomaan turhan byrokratian vähentäminen. Ja kun tämä saadaan iskostettua pienen yrityksen “selkärankaan”, ei yrityksen kasvaessakaan turhan byrokratian osuus pääse lisääntymään niin helposti.

 1. Kehitysprojektit voidaan toteuttaa nopealla syklillä

Isoissa yrityksissä Lean Six Sigma -kehitysprojektit kestävät yleensä neljästä kuukaudesta jopa vuoteen. Syy pitkille projekteille on monesti juurikin valtava byrokratian määrä sekä se, että projektit ovat sisällöltään hyvin laajoja. Pienessä yrityksessä hyvin rajattu sekä määritelty projekti voidaan saada valmiiksi useiden kuukauden sijaan muutamassa viikossa.

Aivan niin kuin isoissakin yrityksissä, Lean Six Sigman menetelmien avulla voidaan myös pienessä yrityksessä saavuttaa useita eri hyötyjä:

 • Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen
 • Laatukustannusten vähentyminen
 • Toimitustäsmällisyyden parantuminen
 • Ongelmanratkaisukyvyn lisääntyminen
 • Kannattavuuden parantuminen
 • Työtyytyväisyyden lisääntyminen
 • Kommunikoinnin parantuminen

Jos harkitset Lean Six Sigman käyttöönottoa yrityksessäsi, kannattaa se aloittaa tekemällä alkukartoitus. Voit varata ajan maksuttomaan kartoitukseen täältä. Jos taas tarvitset koulutusta henkilöstöllesi, niin tutustu tarjontaani täällä.